Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas ενημερώνει διά του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ψηφιακή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas, με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού, αναφορικά με τους διαγωνισμούς και τις δράσεις εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου και δεν αφορά κανέναν άλλο σκοπό επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον WRO Hellas (Λ. Μεσογείων 446, 15342 Αθήνα) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@wrohellas.gr.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο WRO Hellas θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).