Συνεργασία με Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο WRO Hellas υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ερευνητική Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού (CoSyLlab), του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με το μνημόνιο οι δύο εκπαιδευτικοί φορείς συμφώνησαν να προβούν στην μεταξύ τους συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, η οποία συνίσταται στα εξής – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – αναφερόμενα:

  1. Δημιουργία μηχανισμού αλληλοενημέρωσης σε πληροφορίες σχετικά με την Εκπαιδευτική Ρομποτική.
  2. Ανάπτυξη από κοινού εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών μαθησιακών πόρων και προγραμμάτων σχετικά με την Εκπαιδευτική Ρομποτική αξιοποιώντας τις μοντέρνες παιδαγωγικές τεχνικές και εκπαιδευτικές τεχνολογίες (π.χ. MOOCs). Οι μαθησιακοί αυτοί πόροι μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου καινούργιοι ή να αποτελούν επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων ειδικά προσαρμοσμένων για νέο πλαίσιο χρήσης.
  3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη βιωματικών σεναρίων μάθησης που βασίζονται στη διεπιστημονική προσέγγιση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (εκπαίδευση “STEM” – Science, Technology, Engineering, And Mathematics) μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική.
  4. Από κοινού δημιουργία ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για formal και in formal εκπαίδευση στη εκπαιδευτική ρομποτική για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
  5. Συνεργασία στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνει ο WRO Hellas με τη συμμετοχή φοιτητών εθελοντικά ως κριτές Επίσης στην επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων του διαγωνισμού. Συμμετοχή σε επιστημονική και οργανωτική επιτροπή των διαγωνισμών  Αυτή η συνεργασία είναι ανακοινώσιμη και από τους δύο δικτυακούς τόπους των δύο μερών. Το  CoSyLlab καλείται να ορίσει εκπρόσωπο στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή
  6. Υποβολή από κοινού προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία.
  7. Ανάθεση στο CoSyLlab μελετών, για θέματα ενδιαφέροντος του Οργανισμού.