Πρόσκληση για εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών
WRO Hellas για το σχολικό έτος 2019-2020

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas  έχοντας υπόψη:

 1. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το ΥΠΠΕΘ
 2. Την ανάγκη δημιουργίας σώματος πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης STEM και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» του WRO Hellas.

Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι αμιγώς εθελοντική.

Κρίνοντας ως επιτυχημένη τη σχολική χρονιά 2018-2019 (βλ. σχετικά στη σελίδα https://wrohellas.gr/εθελοντικό-σώμα-ελλήνων-πρεσβευτών-wro-hellas), για τη νέα σχολική χρονιά, είναι επιτακτική η δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δικτύου πρεσβευτών ώστε από κοινού να εισάγουμε τοπικά την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή αναζητούμε τους πρεσβευτές που μοιράζονται τον ίδιο κοινό-στόχο αλλά και το ίδιο όραμα με εμάς: τη σύγκλιση της χώρας μας με τις προηγμένες τεχνολογικά χώρες, ξεκινώντας από τους σημερινούς μαθητές, δηλαδή τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδας.

Θητεία: Από 1/9/2019 έως 30/06/2020

Πλήθος θέσεων: Πενήντα πέντε (55) κατ’ ελάχιστο έως εβδομήντα τέσσερις (74) κατά μέγιστο με γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα όπως αποτυπώνεται στη φόρμα εγγραφής https://forms.gle/Bu6ww1qZz414DAAp8

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες (σε συνεργασία με τους κατά τόπους υπεύθυνους περιφερειών)

 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις δράσεις του WRO Hellas, κυρίως διαγωνισμούς
 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον μίας ημερίδας ( ή workshop) ανά έτος σε κεντρική πόλη της περιοχής ευθύνης τους
 • Συμμετοχή στα webinars και υποστήριξη WRO Hellas σε τοπικό επίπεδο
 • Συμμετοχή στον περιφερειακό διαγωνισμό
 • Εύρεση πιθανού χορηγού για τον περιφερειακό διαγωνισμό.

Ο WRO Hellas σε συνεργασία με τον STEM Education διοργανώνει εντελώς δωρεάν, webinars για τους προπονητές όλης της χώρας. Τα webinars υλοποιούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε τρέχοντα διαγωνισμού του WRO Hellas και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών – τόσο των αρχαρίων όσο και των προχωρημένων.

Τα ελάχιστα ζητούμενα από κάθε πρεσβευτή είναι:

 • Ο υπεύθυνος περιφερειακής ενότητας αναλαμβάνει να επικοινωνήσει τη συγκεκριμένη δράση σε όλους τους εκπαιδευτικούς – δασκάλους και ειδικότητας πληροφορικής ή φυσικής ή γενικά θετικών επιστημών- με σκοπό τη συμμετοχή τους, καθώς και τη δική του/της στα webinars του διαγωνισμού.
 • Πριν από τους κατά τόπους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας μπορούν να οργανώνουνγιορτές και άλλες εκδηλώσεις ρομποτικής με σκοπό την παρακίνηση αρχαρίων εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς και πριν τη διεξαγωγή του Περιφερειακού διαγωνισμού.
 • Οι υπεύθυνοι των περιφερειακών ενοτήτων καλούνται να συνδράμουν στους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, αναζητώνταςχορηγούς, καθώς επίσης κριτές και εθελοντές. Σκοπός των χορηγών είναι η συνδρομή τους στην άρτια οργάνωση του περιφερειακού διαγωνισμού π.χ.  κατασκευή πίστας, δωροθέτες, κ.λπ. (σε συνεργασία πάντα με τους Οργανωτικά Υπεύθυνους ανά Περιφέρεια).
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε ως προπονητές, είτε ως κριτές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή  αποτελoύν τα παρακάτω:

 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πρότερη εμπειρία σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Υλοποίηση projects για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο χώρο των ελληνικών σχολείων, με πρωτοβουλίες για την εκπαιδευτική ρομποτική ή/και το STEM.

Ημερομηνίες

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 23/06/2019, ώρα 15.00
 • Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 30/06/2019

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://forms.gle/Bu6ww1qZz414DAAp8 η οποία είναι αναρτημένη και στο site http://www.wrohellas.gr
 • Την αξιολόγηση των προτάσεων θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου WRO Hellas, μετά από σχετική εισήγηση του υπεύθυνου.
 • Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους ή διόρθωσή τους.
 • Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών WRO Hellas για τo σχολικό έτος 2019-20 θα ανακοινωθούν στο επίσημο site http://www.wrohellas.gr

Επικοινωνία – Πληροφόρηση

Πληροφορίες Θανοπούλου Δώρα 2106777290, d.thanopoulou@wrohellas.gr